Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.ondefashion.com
wersja z dnia 3.11.2014r.
[obowiązuje do umów zawieranych od dnia 3.11.2014 r.]

 1. Spis treści
 2. Postanowienia Ogólne
 3. Definicje
 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną
 7. Warunki sprzedaży
 8. Realizacja Zamówień
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Praw i obowiązki Stron
 11. Prawa własności intelektualnej
 12. Odstąpienie od Umowy
 13. Reklamacja towaru
 14. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.ondefashion.com zwany dalej też „Regulaminem” określa zasady na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem konta Użytkownika, poprzez witrynę – Sklep Internetowy Ondefashion działającą pod adresem www.ondefashion.com:, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin określa w szczególności zasady: korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.ondefashion.com, składania Zamówień na towary dostępne w Sklepie www.ondefashion.com, dostawy Zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w Sklepie „www.ondefashion.com” zwanej dalej „Użytkownikiem“, uiszczania przez użytkownika ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Użytkownika do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się z Sprzedawcą pod numerem telefonu tel.533 532 748  lub 513426761 w godzinach 11- 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Definicje:
  Hasło – utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), umożliwiający systemowi autoryzację Użytkownika, a Użytkownikowi dostęp do funkcji Sklepu wiążących się z działaniem Użytkownika możliwym dopiero po aktywacji Loginu – identyfikatora Użytkownika, w szczególności złożenie Sprzedawcy propozycji nabycia towaru/towarów w Sklepie.Nazwa Użytkownika – Login (ang.) – ciąg znaków przypisanych Użytkownikowi.Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu Login i Hasła, umożliwiające w szczególności zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji Zamówienia, zmianę danych osobowych.Użytkownik- Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z Sklepu.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.Rejestracja – rozumie się przez to przypisanie osobie, która wyraża wolę korzystania ze Sklepu Loginu
  i Hasła, które będą ją identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając opcję “Rejestracja dla nowych Użytkowników sklepu” i postępując zgodnie z instrukcjami. Poprzez podanie Login i Hasła Użytkownik uzyskuje techniczną możliwość korzystania z większości funkcjonalności witryny.Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ondefashion.comWłaściciel, Sprzedawca – osoba  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą OLGA RUŚKIEWICZ ONDE  „Administrator” z siedzibą przy ulicy ul. Piłsudskiego 6m1512-100 Szczytno wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7451741771, Regon 281631330 oraz osoby działające na jej rzecz i w jej imieniu oraz przez nią do działania upoważnione.Zamówienie –  formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający towary jakie zamierza nabyć Użytkownik oraz dane Użytkownika konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
  1. Właściciel prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu pod adresem internetowym www.ondefashion.com oraz świadczy usługę „Newsletter”.
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu www.ondefashion.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
  3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu widomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocyjnej, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesłanie informacji handlowych.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
   1. Zamówienia w Sklepie można składać po dokonaniu Rejestracji lub bez dokonywania Rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej Rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
   2. Przed dokonaniem Zamówienia Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu i potwierdza jego znajomość przez kliknięcie odpowiedniego znacznika.
   3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail lub Login i Hasło.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
   1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
   2. Aktywny adres e-mail.
  2. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Sklepu www.ondefashion.com  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu Rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika dla Użytkownika.
   1. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie internetowym bez Rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji Zamówienia.
   2. Użytkownik, w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
   3. Do Rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, Loginu oraz ustawienie Hasła.
    W trakcie Rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki.
   4. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument podaje on następujące dane:
    1. Imię i nazwisko,
    2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
    3. Numer telefonu.
     W przypadku, gdy formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca należy podać:
    4. Firmę,
    5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
    6. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
    7. Imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz numer telefonu.
     1. Po dokonaniu Rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
     2. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez zarejestrowanego Użytkownika, Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania konta zarejestrowanego Użytkownika.
     3. Użytkownik nie jest uprawiony do ujawniania informacji dostępnych w Sklepie osobom, które nie są Użytkownikami Sklepu.
  2. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela w ramach Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Właściciela nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z Sklepu bez zgody Właściciela.
  5. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
   1. cel Rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
   2. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   3. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
   4. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub działa na szkodę Sklepu , Właściciela lub innych Użytkowników,
   5. Użytkownik zamieszcza w Sklepie używa treści wulgarne,
   6. Użytkownik z wykorzystaniem Sklepu będzie przekazywał informacje oraz komunikaty handlowe, w tym linki do innych stron internetowych niezwiązane z działalnością Właściciela.
  6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
  7. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów 5.13. Regulaminu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.
 6. Warunki sprzedaży
  1. Właściciel Sklepu  prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu ondefashion.com
  2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
   1. podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w ust. 5.5. lub 5.6 oraz
   2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu
  3. Złożenie Zamówienia w Sklepie stanowi oświadczenie woli zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży ze Sprzedawcą
  4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.
  5. Zamówienie zostaje przyjęte po przesłaniu na wskazany przez Użytkownika adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji Zamówienia wraz z numerem Zamówienia.
  6. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do :
   1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu
   2. dodania ich do koszyka
   3. wybrania sposobu płatności
   4. wybrania sposobu i adresu dostawy oraz adresu  na jaki ma zostać wystawiona faktura w przypadku gdy różni się od adresu dostawy
   5. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy Zamówienie składa Użytkownik  zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
   6. podania danych wymaganych, niezbędnych do realizacji Zamówienia,
   7. kliknięcia przycisku „Zamawiam”.
  7. Zamówienie może być złożone przez Użytkownika wyłącznie przy użyciu dostępnego w Sklepie formularza koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili Użytkownik może dokonać zmian w koszyku. Treść Zamówienia musi być zgodna z niniejszym Regulaminem
  8. Składając Zamówienie należy wprowadzić dane, niezbędne do realizacji Zamówienia. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania Zamówienia.
  9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia oferty w rozumieniu art. 70 kodeksu cywilnego.
  10. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) przez Sprzedawcę nie dochodzi do zawarcia umowy.
  11. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  12. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości Zamówienia.
  13. Koszty przesyłki wskazane są po wybraniu sposobu dostawy w koszyku Zamówienia.
  14. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Użytkownika faktury VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Użytkownika w przypadku poinformowania Sprzedawcy poprzez kliknięcie odpowiedniego znacznika na stronie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia i podaniu niezbędnych danych.
 7. Realizacja Zamówień
  1. Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi od [5] do [14] dni roboczych i jest zależny między innymi od:
   1. wybranego przez Użytkownika sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacjiZamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty za towar oraz
    koszty przesyłki;
   2. dostępności towaru.
  2. Składając Zamówienie Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie realizacji Zamówienia.
  3. Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez Użytkownika e-maila od Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przelewu Użytkownika na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  4. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia.
  5. W chwili  gdy Zamówienie będzie gotowe do wysyłki, Sprzedawca wyśle do Użytkownika e-mail informujący o wysyłce Zamówienia.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  2. Właściciel przetwarza dane w celu należytego świadczenia oferowanych usług w ramach Sklepu, w tym w szczególności w celu,
   1. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail Hasła do konta,
   2. kontaktowania się Właściciela z Użytkownikiem w sprawach związanych ze Sklepem, w szczególności do informowania o zmianach wSklepie , nowościach itp.),
   3. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego Zamówień.8.4. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
    1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
    2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
    3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
    4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Właściciel nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Właściciel zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
  4. Właściciel nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Właściciel danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
  6. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika8.7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
  7. Przy dokonaniu Rejestracji Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas Rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji dotyczących produktów lub usług Właściciela. Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji (lub zmieniony przez Użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika). Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji wykreślenia z Newslettera poprzez odnośnik zawarty w wiadomości e-mail zawierającej informację handlową od  Właściciela.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce  Polityka prywatności, która znajduje się na Witrynie pod adresem www.ondefashion.com/polityka-prywatnosci.
  9. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). Ponadto Właściciel stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Prawa i obowiązki Stron
  1. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Sklepie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Właściciela.
  2. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkowników z wykorzystaniem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
  3. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy ondefashion.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  4. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach  są umieszczane na stronie www.ondefashion.com, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika
 10. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych i prezentowanych na stronie www.ondefashion.com, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie.
  2. W szczególności zabrania się:
   1. kopiowania towarów oferowanych przez Właściciela,
   2. posługiwania się logiem „Onde“ przez osoby nieuprawnione,
   3. wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Właściciela.
  3. Prawa do Sklepu  przysługują w całości wyłącznie Właścicielowi.
  4. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu  ww.ondefashion.com w tym do logo „Onde”, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w Sklepie  przysługują Właścicielowi.
 11. Odstąpienie od Umowy
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy
    Sprzedawcy:Olga Ruśkiewicz ONDE
   ul. Dolna 2a/ 13
   00-774 Warszawa
   olga.ruskiewicz@ondefashion.com
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Zwrot towaru przez Użytkownika powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w
  4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego.
 12. Reklamacja towaru
  1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Użytkowników będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres olga.ruskiewicz@ondefashion.com lub aleksandra.nowakowska@ondefashion.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika, numer Zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Sklepie.
  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  3. Właścicielowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu. Właściciel poinformuje drogą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji o planowanych zmianach treści Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma prawo złożenia oświadczenia o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu i tym samym rozwiązaniu stosunku prawnego łączącego go z Właścicielem ze skutkiem natychmiastowym. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Właściciela, Właściciel uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika.
  4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i nie rozwiąże umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o planowanych zmianach, będzie on związany postanowieniami zmienionego  Regulaminu począwszy od dnia ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela.
  5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela w ramach Sklepu www.ondefashion.com  na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela w ramach Sklepu    będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  7. W przypadku niezgodności poszczególnych postanowień Regulaminu z aktualnie obowiązującym Rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK, postanowienia te nie znajdują zastosowania w stosunku do Konsumentów.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 • Zapisz się do newslettera