Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ONDEFASHION.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Olga Ruśkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Olga Ruśkiewicz ONDE (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Piłsudskiego 6m15 12-100 Szczytno) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7451741771, REGON 281631330, adres poczty elektronicznej: onde@ondefashion.com – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sklepu internetowego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Sklep internetowy możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Baza danych użytkowników została zgłoszona do rejestru jawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

  • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.
W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi.

2.3.
W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.

2.4.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

3. DOSTĘP DO SERWISU

3.1.
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów i usług oferowanych w Sklepie internetowym ondefashion.com wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych elektronicznie na stronach serwisu. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia on-line.

3.2.
Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych części formularza rejestracyjnego, związanych z zamówieniem produktów Sklepu internetowego ondefashion.com. W celu świadczenia na rzecz użytkowników serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Sklepu możemy zbierać zgody na wysyłanie drogą elektroniczną Newsletter’a Sklepu oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej Sklepu.

4. MECHANIZM COOKIES

4.1.
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego.

4.2
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług ondefashion.com. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach naszego Sklepu.

4.3.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania – na czas sesji – następujących parametrów nawigacyjnych: czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji: stan rozwinięcia menu w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie). Po zakończeniu sesji zapisane informacje są usuwane.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5.1.
Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5.2.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH

6.1.
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6.2.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.
Serwis ondefashion.com zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityka prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe na nasz Sklep. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego ondefashion.com.
7.2.
O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.ondefashion.com. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 19.10.2014 r.
7.3.
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Sklepu internetowego o kontakt na adres poczty elektronicznej: aleksandra.nowakowska@onde.com, olga.ruskiewicz@onde.com.

  • Zapisz się do newslettera